Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ilex-poznan.pl jest własnością firmy ILEX Krzysztof Strachowski działającej pod adresem ul. Spławie 82 61-312 Poznań zwanej dalej Sprzedającym.. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i stacjonarnie w siedzibie firmy.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Ceny wszystkich oferowanych produktów są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto. Cena nie zawiera kosztów wysyłki towaru do kupującego, chyba, że regulamin stanowi inaczej.

4. Informacje o produktach zawarte na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Oferta znajdująca się na stronie sklepu nie jest jednoznaczna ze stanem magazynowym firmy ILEX, a jedynie stanowi przedstawienie produktów firm zajmujących się importem lub produkcją towarów dostępnych na stronie.

II. Składanie zamówienia i jego realizacja

1. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się w serwisie i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej sklepu.

 1. Kupujący ma prawo wyboru formy płatności za zamówienie: płatność elektroniczna payU, płatność gotówką w salonie, przedpłata na konto, wysyłka za pobraniem, kredyt „Santander Bank” „ Sigma Bank”
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia kupujący otrzyma na adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zawartej transakcji. Formularze zamówienia wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane.

4. Zamówienie złożone w sposób prawidłowy jest realizowane w terminie od 2 do 30 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru. W szczególnych przypadkach termin realizacji zamówienia może wydłużyć się ponad 30 dni robocze. O przedłużeniu tym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadkach uniemożliwiających jego realizację. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomić kupującego o tym fakcie i zobowiązuje się zwrócić mu całą otrzymaną kwotę pieniężną.

III. Dostawa

1. Wysyłka produktów zamawianych w sklepie odbywa się na terenie całej Polski.

 1. Dostawa jest dokonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej, która ponosi odpowiedzialność za towar w czasie transportu.
 2. Cennik Dostawy zawarty jest w oddzielnym załączniku i jest zróżnicowany w zależności jakiego towaru dotyczy.

4. Kupujący potwierdza odbiór przesyłki od firmy kurierskiej pisemnym pokwitowaniem. Wraz z pokwitowaniem na kupującego przechodzi prawo własności zamówionego towaru oraz ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.

5. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie jest uszkodzona i czy jej zawartość zgadza się ze złożonym zamówieniem.

6. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub niezgodności jej zawartości z zamówieniem należy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody odesłany wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

IV. Rejestracja

1. Warunkiem składania zamówień przez kupującego jest uprzednie zarejestrowanie się na stronie sklepu. Rejestracja polega na podaniu danych osobowych kupującego niezbędnych do wysyłki.

2. Administratorem danych osobowych podanych przez klienta jest Ilex Poznań. Administrator nie będzie udostępniać ani sprzedawać danych pozyskanych w serwisie www.ilex-poznan.pl osobom trzecim, firmom czy organizacjom. Podane przez kupującego dane zostaną wykorzystane do realizacji umowy. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 97 (Dz. U. nr 133 poz. 833 ze zm.). Kupujący mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Kupujący może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Ilex Poznań ul. Spławie 82 61-312 Poznań e-mail ilex@onet.eu lub ilex8210@gmail.com tel 616638955) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektro­niczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Odstąpienie od umowy przysługuje jedynie na towar nieużywany!
 6. Towar może być objęty gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 7. Jeżeli otrzymany przez kupującego towar jest wadliwy, może on skorzystać, według swego wyboru z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta, oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową.
 8. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może złożyć reklamację w sklepie. Prawo to przysługuje w ciągu 2 lat od wydania tego towaru kupującemu.
 9. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest poinformowanie sprzedawcy na piśmie o chęci odstąpienia od umowy, oraz przesłanie reklamowanego produktu.
 10. Sprzedający najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem ustosunkuje się do reklamacji kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

VI. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym kosz­ty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płat­ności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarze­nie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Ilex Poznań ul. Spławie 82 61-312 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Koszt zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w spo­sób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VII. Postanowienia dodatkowe

1. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym.

2. Źródłem specyfikacji produktów zawartych na stronie sklepu są materiały publikowane przez ich producentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedającym przed podjęciem decyzji o zakupie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie, w jakim mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie regulaminu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści opinii o produktach dodawanych przez klientów w przypadkach wprowadzenia błędnej pisowni, używania wulgaryzmów, opisów niezwiązanych z danym produktem itp. Publikowane będą wyłącznie opinie na temat wybranego asortymentu.

5. Do korzystania ze sklepu internetowego wymagany jest:

o    a) komputer z dostępem do sieci Internet;

o    b) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy Safari;

o    c) aktywne konto poczty elektronicznej.

6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by pliki cookies nie były akceptowane. Więcej informacji znajduje się w ustawieniach przeglądarki.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ILEX Poznań

Ul. Spławie 82 61-312 Poznań
 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer dokumentu sprzedaży.................................................................................................
Data zawarcia umowy ...................................., data odbioru towaru .......................................


Imię ........................................... i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data...............................

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego pod

2. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem życia zmian realizowane są według postanowień dotychczasowych.